Whatsapp : +90 555 259 22 50

post-thumb1

E FATURA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

"Elektronik fatura" veya "e-fatura" yeni bir kavram olmamakla birlikte, ülkemizde 510646 mükellef e fatura uygulamasını kullanmaktadır. Ancak bu tanıma tam olarak neyin girdiği konusunda hala bazı karışıklıklar vardır. Burada terimle ilgili bazı soruları yanıtlıyor ve yaygın olarak kullanılan diğer fatura türlerine kıyasla e-faturalandırmanın faydalarını inceliyoruz.

· E fatura nedir ?
Bir elektronik fatura (e-fatura) , belirli belge biçimleri kullanılarak elektronik ortamda, verilen iletilen, gelen işlenmiş ve depolanan bir fatura şeklidir. E-faturalar, düzenlemeden arşivlemeye kadar tüm belge yaşam döngüsü boyunca dijitaldir. E-fatura, verimliliği artırmak, hata işlemeyi en aza indirmek ve işletmelerin e-fatura mevzuatına uymasına yardımcı olmak için manuel görevlerin otomatik iş kuralları ve eylemleriyle değiştirilmesine yardımcı olabilir.

· E-faturanın avantajları nelerdir?
Geleneksel kağıt fatura işleme ile karşılaştırıldığında, otomatik e-faturalandırmanın çoğu durumda %60-80 maliyet tasarrufu sağlayacağını ortaya koyuyor. Bütün bu tasarruf nereden geliyor? Doğru yapıldığında, e-faturalama size PDF ve kağıt ağırlıklı faturalama ile mümkün olmayan maliyetleri düşürme ve kar marjlarını artırma konusunda genel bir bakış ve fikir verir. Burada, yüksek yatırım getirisi, uzun vadeli tasarruflar ve genel olarak daha iyi işler sağlayan e-faturalandırmanın avantajlarından bazıları şunlardır:
Temassız operasyonlar : E-faturalama, veri girişi, eşleştirme ve onaylar gibi zaman alan ve hataya açık görevlerin otomasyonunu sağlar, böylece personeli daha yüksek değerli girişimlere yeniden tahsis edebilirsiniz.
Daha iyi nakit akışı : Kağıt işlerini ve manuel görevleri kaldırmak, çoğu durumda günlük satışlarınızı birkaç gün azaltabilir.
Güvenli belge ve veri alışverişi : Şifreli dosya aktarımı, dijital imzalar ve güvenli ağların tümü, e-faturalandırmayı fatura gönderip almanın en güvenli yolu haline getirir. Ayrıca faturaların postada kaybolma veya önemsiz e-postalara gönderilme riski de yoktur.
Gerçek zamanlı teslimat ve işleme : Bulut tabanlı platformlarda veya doğrudan ERP'nizden belgelerin canlı teslimini ve işleme durumunu görüntüleyin.
Yüksek kaliteli veriler : E-fatura, daha iyi finansal ve satın alma kararları yoluyla işletmenizin büyümesini sağlayan hat düzeyindeki verilere erişmenizi ve bunları analiz etmenizi sağlar .
Doğru faturalar : Otomatik fatura doğrulama ve zenginleştirme, ERP sisteminize yalnızca doğru işlem verilerinin girmesini sağlamaya yardımcı olur. Daha az tutarsızlık, daha kısa döngü süreleri ve daha iyi iş ilişkileri anlamına gelir.
Takip ve izlenebilirlik : E-fatura, işlem geçmişini ve tüm belge yolculuğunu otomatik olarak izler ve böylece manuel olarak zaman harcamanıza gerek kalmaz.
Çevre dostu : E-fatura sadece kağıt kullanımını ve CO2 emisyonlarını düşürmenize yardımcı olmakla kalmaz; bu sürdürülebilir çaba aynı zamanda operasyon maliyetlerini düşürür, daha yüksek karlılığa yol açar ve şeffaf, güvenilir bir marka itibarı yaratır.
Yasal gereklilikleri yerine getirin : Doğru hizmet sağlayıcı ile e-fatura, her zaman güncel olmanızı, vergi ve arşivleme mevzuatına uymanızı sağlar.
Uzaktan çalışmaya hazır : E-faturalama görevleri, yazıcı, tarayıcı veya posta hizmeti gibi ekstra kaynaklara ihtiyaç duymadan her yerden tamamlanabilir.

·   E-faturaya başlamak için şimdi doğru zaman mı?
Evet! Dijital dönüşüm planınıza mümkün olan en kısa sürede bir e-fatura stratejisini dahil etmenin birkaç nedeni vardır:
Yasal ve piyasa talepleri : Artık birçok hükümet zorunlu e-fatura yasalarını uygulamaya koymaktadır. Bu yüzden şimdiden hazırlanmaya başlamaktan zarar gelmez.
Rekabet avantajı : Özel şirketler de e-faturanın avantajlarından hızla faydalanıyor. Elektronik belge gönderip alabilmek, işletmenizin ileri görüşlü olduğunu ve tüm dijital yeteneklerle çalışmaya hazır olduğunu gösterir.
İş yaratma ve çeviklik : Şirketlerin, üçüncü taraf kaynakları kullanmak yerine beceriye dayalı roller oluşturmasına, mevcut olanları geliştirmesine ve şirket içi operasyonları sürdürmesine olanak tanır. Uzaktan çalışma koşulları tarafından engellenmeyen çevik, yenilikçi roller oluşturmak da giderek daha önemli hale geliyor.

·   E-fatura geçiş zorunluluğu
a) Aşağıda sayılan mükellef gruplarının e-Fatura uygulamasına dâhil olmaları ve e-fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer kullanıcılara faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri ve bunlardan e-Fatura olarak almaları zorunludur.
1- 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.
3- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.
4- Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.
5- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.
6- (526 Sıra No.lu VUK Tebliğ ile Eklenen Bent) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).
b) e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, sattıkları mallar ve/veya ifa ettikleri hizmetler için düzenleyecekleri faturaları, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak düzenlemeleri ve almaları zorunludur.
c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Fatura uygulamasından yararlanma zorunluluğu, usul ve esasları Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlenir.
ç) e-Fatura uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi ebelge.gib.gov.tr adresinden yayımlanır.
d) Bu Tebliğle belirlenen hadlerin altında kalan mükellefler de istemeleri halinde e-Fatura uygulamasından yararlanabilir.
e) e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
f) Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Fatura uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-Fatura uygulamasına dahil olması ve e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenleyecekleri faturaları e-Fatura olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanır.

Dilerseniz, E-faturaya geçiş için atılacak sonraki adımlar hakkında ayrıntılı tavsiyeler ve bir e-fatura uygulaması edinmek için, Bize ulaşın!